PRIVACYBELEID

1. GARANTIE ROND EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS.
Jouw privacy staat voorop.
Wij – Unique Artstudio – hechten veel belang aan het beschermen van je privacy. Daarom willen we je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we je beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en voor
hoelang. Ook lees je hoe je hierover controle hebt. Neem dus even de tijd om ons privacybeleid, cookiebeleid en de algemene voorwaarden door te nemen.
Dit privacybeleid geldt voor de website www.pubmarket.be en de interne werking van Pubmarket NV. Het bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze gegevens gebruiken en verwerken. Voluit voor veilig.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van je persoonsgegevens te bekomen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Jammer genoeg kan niet elk risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Unique Artstudio, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om
de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

2. WIE WORDT BESCHERMD DOOR DIT PRIVACYBELEID?
Dit privacybeleid geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, personen die ons online contactformulier hebben ingevuld, personen die een offerteaanvraag hebben gedaan, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer je in het kader van een prospectie in aanraking komt met onze diensten, of wanneer je ons kantoor bezoekt, is dit privacybeleid van toepassing.

3. WAT BETEKENT ‘VERWERKING’ VAN GEGEVENS?
Onder ‘verwerking’ van gegevens verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

4. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?
Verwerkingsverantwoordelijke.
Unique Artstudio met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 70, 3520 Zonhoven, met ondernemingsnummer BE0843209815 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft.
Unique Artstudio is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Verwerkers.
Wanneer we onderaannemers gebruiken om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zullen we steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacybeleid.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kun je zelf bezorgd hebben door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op onze website. Daarnaast kunnen we ook gegevens aan je toewijzen die wij gekregen hebben door onze samenwerking, waaronder gegevens die we via derden hebben ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. We verplichten ons ertoe om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. In dit kader kunnen o.a. de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:
• identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
• gegevens over opleiding, beroep en betrekking;
• de identificatie- en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt.

6. HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
We kunnen o.a. persoonsgegevens verzamelen bij of in het kader van:
• het bezoek van onze website;
• het downloaden van informatie op onze website;
• het invullen en versturen van een contactformulier;
• het inschrijven op onze nieuwsbrief (al dan niet via de website);
• het sturen van een e-mail;
• het uitwisselen van visitekaartjes;
• het uitvoeren van een prospectieopdracht;
• het voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingscontract.

7. WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:
• wanneer we daarvoor toestemming hebben gekregen;
• in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
• om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn
onderworpen.
Wanneer Unique Artstudio een gerechtvaardigd belang heeft, streven we steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
• de uitvoering van een overeenkomst met Unique Artstudio;
• het voeren van gerichte marketingcampagnes (op grond van je interesse);
• het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
• het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
• statistische doelen;
• de opmaak van een offerte;
• het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie;
• het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere
marktonderzoeken.

Bij het bezoek aan onze website worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling, die alleen bestemd is voor statistische doelen.

8. OPENBAARMAKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN.
We zullen je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot: onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, … ). Als het nodig is om je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.
Verder is het mogelijk dat we je persoonsgegevens openbaar maken:
• aan de bevoegde autoriteiten, wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
• met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen
beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.
In alle andere gevallen zullen we je persoonsgegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derde partijen, tenzij we hiervoor je expliciete toestemming hebben gekregen. We zullen steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacyconformiteit wat betreft je persoonsgegevens.

9. BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS.
We verbinden ons ertoe technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot je persoonsgegevens en het verlies, misbruik of de wijziging van deze gegevens. Ondanks ons veiligheidsbeleid, de controles die we uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kunnen we hiervoor geen absolute veiligheid garanderen. We doen er echter alles aan om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We gebruiken allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles. Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Aan onze werknemers wordt toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die
informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze website vermeldt soms links naar websites van derden (sociale media, websites van klanten) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees zeker ook aandachtig hun eigen beleid rond de bescherming van je persoonsgegevens.

10. OPSLAG VAN JE PERSOONSGEGEVENS.
Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren we je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven
in dit privacybeleid. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen
zijn we bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens maximaal 7 jaar bij te houden. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard maar beperkt toegankelijk.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

11. JE PRIVACYRECHTEN.
Je kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:
• recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over jou ter beschikking hebben;
• recht op rectificatie, vervollediging of aanpassing van je persoonsgegevens;
• recht op schrapping van je persoonsgegevens;
• recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
• recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
• recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Wanneer je beroep wilt doen op je privacyrechten, zoals hierboven bepaald, stuur dan een
e-mail naar info@unique-artstudio.be.
We zullen binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag gevolg geven aan je vraag.
Als je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kun je je op
elk moment uitschrijven door te klikken op de link ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in
elke nieuwsbrief van Unique Artstudio.

12. GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS.
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data-transferovereenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

13. UPDATE PRIVACYBELEID.
Unique Artstudio heeft het recht dit privacybeleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacybeleid wordt weergegeven te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

14. NEEM CONTACT MET ONS OP.
Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, neem dan contact met ons op via e-mail: info@unique-artstudio.be

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.